Michaela Nouzová – zástupca riaditeľa

Zástupkyňou riaditeľky materskej školy PrimaKids je Michaela Nouzová, pedagóg s vyštudovaným odborom:  špeciálna pedagogika.

Má ukončené stredné pedagogické vzdelanie na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Turčianskych Tepliciach v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre ŠKD.

Ukončené stredné špeciálno -pedagogické nadstavbové pomaturitné vzdelanie na Strednej odbornej škole pedagogickej blahoslavenej Laury v Trnave v odbore Špeciálna pedagogika -absolventský diplomom

Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala množstvo akreditovaných vzdelávaní/kurzov aj v Metodicko – pedagogickom centre:

  • Zásady prvej pomoci
  • Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní
  • Pracujeme s digitálnou hračkou Bee- bot v MŠ
  • Kreslenie v grafickom prograne tux Paint
  • Výtvarné umenie ako súčasť poznávacieho procesu a stimul detskej výtvarnej tvorby
  • Webinár – Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky ( 2/2023)
  • Webinár – Interaktívna tabuľa a jej viužitie v MŠ ( 1/2023)
  • Webinár – Logopedické cvičenia a aktivity pre deti od 3 rokov ( 11/2021)
  • Webinár – Rozvoj matematických predstáv detí od 3 rokov ( 11/2021)
  • Webinár – Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky v MŠ ( 12/2021)

V roku 2022 úspešné ukončený základný modul  funkčného vzdelávania – Základný modul MPC

V roku 2022 úspešne ukončené aktualizačné vzdelávanie – Aj v učiteľovi je líder ( Rozšírenie a inovácia zručností 21.storočia so zreteľom na zmenu kurikula) 

Rok 2023 V apríli 2023 som úspešne absolvovala aktualizačné vzdelávanie – Integrácia vs. Inklúzia ( inkluzívne prístupy vo vzdelávani) 

V máji 2023 Úspešne ukončený rozširujúci modul funkčného vzdelávania / NIVAM Trnava – Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení 

V septembri 2023 som úspešne absolvovala aktualizačné vzdelávanie – O procese hodnotenia a sebahodnotenia a ich význame v rozvoji dieťaťa a vzájomných vzťahoch.

Aktuálne prebiehajúce prvé atestačné vzdelávanie

Aktuálne prebiehajúci rozširujúci modul funkčného vzdelávania / NIVAM Trnava – Sebariadenie a manažérska etika

Aktuálne prebiehajúce inovačné vzdelávanie / NIVAM Bratislava – Ciele a obsah pocinného predprimárneho vzdelávania v rôznych formách jeho plnenia