Michaela Nouzová

Michaela Nouzová pedagogička s vyštudovaným odborom:  špeciálna pedagogika.

Má ukončené stredné pedagogické vzdelanie na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Turčianskych Tepliciach v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre ŠKD štátnou maturitnou skúškou

Ukončené stredné špeciálno -pedagogické nadstavbové vzdelanie na Strednej odbornej škole pedagogickej blahoslavenej Laury v Trnave v odboreŠpeciálna pedagogika absolventským diplomom

Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala množstvo akreditovaných vzdelávaní/kurzov aj v Metodicko – pedagogickom centre:

  • Zásady prvej pomoci

MPC (metodicko-pedagogické centrum)

  • Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní
  • Pracujeme s digitálnou hračkou Bee- bot v MŠ
  • Kreslenie v grafickom prograne tux Paint
  • Výtvarné umenie ako súčasť poznávacieho procesu a stimul detskej výtvarnej tvorby