Mgr. Nikola Magyarová- riaditeľka

Riaditeľkou materskej školy PrimaKids je Mgr. Nikola Magyarová, atestovaný pedagóg s pedagogickou praxou.

Má ukončené stredné pedagogické vzdelanie na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre, má ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre ŠKD na Univerzite Komenského v Bratislave. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Už počas vysokoškolského štúdia pôsobila ako učiteľ v materskej škole. Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala veľké množstvo akreditovaných vzdelávaní organizovaných i Metodicko – pedagogickým centrom.

V roku 2017 ukončila 1. atestačné vzdelávanie MPC v Trnave.

V roku 2021 ukončila funkčné vzdelávanie – základný modul MPC Trenčín.

Od roku 2021 členka asociácie súkromných škôl a školských zariadení.

V roku 2022 úspešne ukončila inovačné vzdelávanie MPC v Trnave s názvom: Zvládanie záťažových situácií cestou sebapoznania.

V roku 2022 úspešne ukončené aktualizačné vzdelávanie – Aj v učiteľovi je líder ( Rozšírenie a inovácia zručností 21.storočia so zreteľom na zmenu kurikula) 

2023 – Aktuálne prebiehajúci rozširujúci modul funkčného vzdelávania / MPC Trnava – Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení .

Prácu s deťmi vnímam ako poslanie a práve preto sa rozhodla pre otvorenie súkromnej materskej školy s jasným zámerom: ,,Vzdelanie je to najcennejšie, čo máme, preto dajme deťom to najlepšie, čo len môžeme.” Vníma dieťa ako jedinečnú bytosť so zreteľom na jeho individuálne potreby.