Renáta Kisová

Renáta Kisová, atestovaný pedagóg s dlhoročnou pedagogickou praxou. Má ukončené stredné pedagogické vzdelanie na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Turčianskych Tepliciach v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre ŠKD. Dlhoročná pedagogická prax ako učiteľka v materskej škole, ako vychovávateľka v školskom klube detí a ako učiteľka besiedky v cirkevnom zbore.

V roku 2020 ukončila 1. atestačné vzdelávanie na MPC v Trnave.

Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala množstvo akreditovaných vzdelávaní/kurzov aj v Metodicko- pedagogickom centre:

 • Krok za krokom
 • Tanečná rytmika
 • Efektívne vyučovanie detí: detská misia na Slovensku
 • Zásady poskytovania prvej pomoci

MPC (Metodicko-pedagogické centrum):

 • Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
 • Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní
 • Pracujeme s digitálnou hračkou Bee- bot v MŠ
 • Kreslenie v grafickom programe RNA
 • Zvládnutie záťaží v školskom prostredí- rozvoj relaxačných zručností pg. zamestnanca
 • Pprípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre uč. predprimárneho vzdelávania
 • Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
 • Rozvoj pohybových a rytmických schopností tancom a hudbou v predprimárnom vzdelávaní
 • Kreslenie v grafickom prograne tux Paint
 • Výtvarné umenie ako súčasť poznávacieho procesu a stimul detskej výtvarnej tvorby
 • Tanečná príprava

MONTESSORI kurzy:

 • Oblasť aktivity každodenného života, senzomotorický materiál a Montessori filozofia zameraná na prácu s deťmi od 0 do 6 rokov
 • Obasť aktivity každodenného života, senzomotorický materiál, GEOMETRIA a Montessori filozofia zameraná na prácu s d. od 0 do 12 rokov
 • Oblasť MATEMATIKA- aritmetika I., II. a montessori filozofia zameraná na prácu s deťmi od 4 do 12 rokov