Monika Benkovská

Volám sa Monika Benkovská a som PrimaKids pani učiteľka.

Mám ukončenú Pedagogickú a kultúrnu akadémiu v Modre v odbore: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre ŠKD. Som samostatný kvalifikovaný pedagóg zo zameraním na materskú školu.

Počas pedagogického pôsobenia som si v minulosti dopľňala vzdelanie absolvovaním rôznych školení, akreditovaného a kontinuálneho vzdelávania v MPC ako:

-Zvládanie záťaží v školskom prostredí

-rozvoj relaxačných zručností

-Pracujeme s didaktickou hračkou Bee-Bot

-Zásady prvej pomoci

-Kreslenie v grafickom programe Tux Paint

-Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v ZŠ

-Výtvarné umenie ako súčasť poznávacieho procesu a stimulu detskej výtvarnej výchovy

-Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností,

-Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy.

V roku 2022 absolvovala vzdelávanie na tému Slabiky a hlásky

V roku 2022 absolvovala vzdelávanie na tému Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky v MŠ

V roku 2022 úspešne absolvovala vzdelávanie Tvorenie hier na interaktívnej tabuli pre deti v materskej škole.

V roku 2022 úspešne ukončené aktualizačné vzdelávanie – Aj v učiteľovi je líder ( Rozšírenie a inovácia zručností 21.storočia so zreteľom na zmenu kurikula)

Rok 2023

plánované vzdelávanie marec 2023 Leadership akadémia pre vedúcich pedagogických zamestnancov

Veľmi sa teší, že má prácu, ktorá ju napĺňa a robí jej radosť, pretože detičky dokážu neskutočne a srdečné vyjadriť lásku.