Monika Benkovská

Volám sa Monika Benkovská a som PrimaKids pani učiteľka.

Mám ukončenú Pedagogickú a kultúrnu akadémiu v Modre v odbore: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre ŠKD. Som samostatný kvalifikovaný pedagóg zo zameraním na materskú školu.

Počas pedagogického pôsobenia som si dopľňala vzdelanie absolvovaním rôznych školení, akreditovaného a kontinuálneho vzdelávania v MPC ako:

-Zvládanie záťaží v školskom prostredí

-rozvoj relaxačných zručností

-Pracujeme s didaktickou hračkou Bee-Bot

-Zásady prvej pomoci

-Kreslenie v grafickom programe Tux Paint

-Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v ZŠ

-Výtvarné umenie ako súčasť poznávacieho procesu a stimulu detskej výtvarnej výchovy

-Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností,

-Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy.

Veľmi sa teší, že má prácu, ktorá ju napĺňa a robí jej radosť, pretože detičky dokážu neskutočne a srdečné vyjadriť lásku.