Monika Benkovská

Monika Benkovská, samostatný kvalifikovaný pedagóg v materskej škole.

Má ukončenú Pedagogickú a kultúrnu akadémiu v Modre v odbore: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre ŠKD.

Počas pedagogického pôsobenia si dopľňala vzdelanie absolvovaním rôznych školení, akreditovaného a kontinuálneho vzdelávania v MPC ako:

Zvládanie záťaží v školskom prostredí, rozvoj relaxačných zručností, Pracujeme s didaktickou hračkou Bee-Bot, zásady prvej pomoci, kreslenie v grafickom programe Tux Paint, rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v ZŠ, výtvarné umenie ako súčasť poznávacieho procesu a stimulu detskej výtvarnej výchovy, rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností, využitie grafických programov v edukačných procesoch Výtvarnej výchovy.

Veľmi sa teší, že má prácu, ktorá ju napĺňa a robí jej radosť, pretože deti dokážu neskutočne a srdečné vyjadriť lásku.