Súkromná materská škola PrimaKids je MŠ zaradená v sieti škôl a školských zariadení pod Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Súkromná materská škola PrimaKids je celoročné edukačné zariadenie, určené pre deti od 2 do 6 rokov s dobou prevádzky počas pracovných dní od 7:00 do 17:00 .

Súkromná materská škola PrimaKids je zameraná na komplexné poskytovanie starostlivosti o Vaše dieťa na odbornej a profesionálnej úrovni. Naším základným posolstvom je všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých výchovno – vzdelávacích oblastiach so zreteľom na dosiahnutie maximálneho možného progresu.

Primárnym cieľom predškolskej edukácie detí v PrimaKids je pripraviť dieťa pre úspešný vstup do základnej školy tak, aby bolo z aspektu psychomotorického, kognitívneho i sociálno – emocionálneho pripravené a správne stimulované kvalifikovanými pedagógmi. 

Zriaďovateľom a prevádzkovateľom Súkromnej materskej školy PrimaKids je právnická osoba: MAGYAR s.r.o. so sídlom Pri včelárikoch 1, 903 01 Senec

Ponúkame Vám, milí rodičia:

 • edukáciu (výchova, vyučovanie a vzdelávacie) hrou/zábavným spôsobom,
 • garantom edukácie detí v SMŠ PrimaKids je Mgr. Nikola Magyarová, atestovaný pedagóg s vysokoškolským vzdelaním 2.stupňa.
 • kvalitné pedagogické pôsobenie učiteľa na žiaka. 
 • celodennú nepretržitú starostlivosť a edukáciu dietaťa v pokojnej rodinnej atmosfére, nízky počet detí na 1 učiteľa,
 • stimuláciu jedinečnosti a identity Vášho dietaťa v priebehu edukačného procesu,
 • individulánu logopedickú starostlivosť vykonávanú odborným logopédom podľa potrieb jednotlivých detí,

 • individuálnu pedagogickú diagnostiku každého jedného dietaťa,
 • Plnenie obsahových a výkonových štandardov podľa Štátneho vzdelávacieho programu schváleného Ministerstvom školstva, výskumu,vývoja a mládeže slovenskej republiky,
 • individuálny prístup
 • individuálne psychologické poradenstvo vykonávané odborníkom/psychológom – podľa potreby individuálne psychologické poradenstvo v rámci spolupráce s CPP Senec.  
 • stimulovanie dieťaťa s vývinovými osobitosťami na odbornej úrovni s adekvátnym prístupom, dokážeme rozvíjať deti, ktoré môžu mať problém v iných materských školách/poradenstvo – špeciálny pedagóg v rámci spolupráce s CPP Senec.

Samotnú edukáciu realizujeme primárne v slovenskom jazyku.

Harmonogram dňa

Prevádzková doba materskej školy PrimaKids je v každý pracovný deň od 7:00 do 17:00

7:00 8:30Príchod detí do Materskej školy
Hry a hrové/didaktické a edukačbé aktivity
8:30 8:50 Telovýchovná aktivita
8:50 – 9:00Hygiena detí
9:00 – 9:20Desiata
9:30 – 9:30Hygiena detí
9:40 – 10:20Edukačné aktivity
10:20 – 10:30Hygiena detí
10:30 – 11:30 Pobyt vonku ( školský dvor, prechádzka)
11:30 11:40Hygiena detí
11:40 – 12:1OObed
12:10 – 12:20 Hygiena detí
12:20 – 14:30Odpočinok detí
14:30 – 14:40Hygiena detí
14:40 – 15:00Olovrant
15:00 – 17:00Edukačné aktivity/Krúžková činnosť/Pobyt vonku( školský dvor)ak to počasie dovoľuje
Odchod detí zo SMŠ PrimaKids

Tematické okruhy jednotlivých ročných období

(kliknite pre otvorenie! →)  Téma: jeseň
(kliknite pre otvorenie! →)  Téma: zima
(kliknite pre otvorenie! →)  Téma: jar
(kliknite pre otvorenie! →)  Téma: leto

Ciele výchovy a vzdelávania súkromnej MŠ PrimaKids

 • rozvíjanie celistvej osobnosti dieťaťa tak, aby sa dokázalo adaptovať na súčasné sociokultúrne prostredie a dokázalo sa uplatniť v rámci svojho bytia a ďalšieho vzdelávania
 • rozvíjanie základných spôsobilostí (kompetencií) kultúrnej gramotnosti
 • rozvíjanie samostatnosti a autonómie dieťaťa
 • rozvíjanie personálnej identity dieťaťa
 • rozvíjanie individuality a jedinečnosti dieťaťa (talent a nadanie) prostredníctvom individuálnych programov a aktivít
 • rozvíjanie základných komunikačných kompetencií z materinského jazyka a základy z cudzieho jazyka (anglický jazyk) alebo rozvíjanie komunikačnej gramotnosti
 • rozvíjanie sociálnych kompetencií (sociálnej gramotnosti)
 • rozvíjanie matematicko-logických a prírodovedných kompetencií umožňujúcich chápanie javov (matematickej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti)
 • rozvíjanie motorických kompetencií a podporovanie správneho držania tela, podporovať zdravie a predchádzať detským ochoreniam (motorickej gramotnosti)
 • rozvíjanie multimediálnych kompetencií (počítačová a multimediálna gramotnosť)
 • rozvíjanie umeleckých kompetencií (divadelné umenie, hudobné umenie, výtvarné umenie) umelecká gramotnosť

Pedagogický prístup Montesorri

Sme kvalifikovaní a certifikovaní pedagogickí zamestnanci z oblasti alternatívneho pedagogického prístupu MONTESSORI. Máme absolvované jednotlivé stupne vzdelávania u Dr. Štarkovej ďalej alfamilia.sk, ktoré odporúčame aj pre Vás, milí rodičia.

Maria Montessoriová bola predstaviteľka reformnej pedagogiky, talianska lekárka, zakladateľka predškolskej výchovy na princípe individuálneho systému. 

Pedagogika Montessori – alternatívny pedagogický štýl edukácie je rozsiahly a celosvetovo uznávaný metodický system. Zahŕňa nielen filozofiu rozvoja dietaťa, ale predovšetkým konkrétne praktické postupy s veľkým množstvom pomôcok. Pedagogický prístup Montessori vznikol na základe pozorovania detí predškolského veku a ich fyziologického vývoja mozgu. Hlavnou myšlienkou je poskytnúť deťom predškolského veku intelektuálne podnety v správnom čase – hovoríme o senzitívnych obdobiach detí. Cieľom alternatívneho pedagogického prístupu Montessori je stimulovať u Vášho dieťaťa prirodzenú túžbu učiť sa.  

Základné princípy alternatívneho pedagogického prístupu Montessori

,,Pomôž mi, aby som to dokázal sám”

S touto prosbou sa obrátilo na Mariu Montessori dieťa v predškolskom veku a stala sa hlavným mottom Montessori pedagogiky. Úlohou dospelých totižto je, aby dieťa vlastnými silami a svojím vlastným tempom získalo nové vedomosti a schopnosti, pričom sa mu vytvoria tie najlepšie podmienky.

,,Ruka je nástrojom ducha” 

Práca ,, rúk” je podľa Montessori základom pre pochopenie predmetov a javov, základom pre rozvoj myslenia a reči. Montessori metodika kladie dôraz na prepojenie duševnej aktivity a tvorivej telesnej aktivity popritom sa vychádza z konkrétneho poznania pri manupulácii s predmetmi.

Rešpektovanie senzitívnych období – pre mňa to najdôležitejšie.

Senzitívne obdobie je obdobie, v ktorom je dieťa obzvlášť citlivé na určité intelektuálne podnety. V tomto období je dieťa schopné vstrebávať nové poznatky a nadobúdať schopnosti prirodzene.

Polarizácia osobnosti

Dieťa je schopné sústrediť sa intenzívne a dlhodobo iba na prácu, ktorá ho zaujíma.

Viacstupňový proces

Poznávanie sa skladá z 3. stupňov:

1. pomenovanie učiteľom,

2. znovupoznanie,

3. aktívne ovládanie.

Práca s chybou

Dieťa nie je za chyby negatívne hodnotené. Chyba má byť ukazovateľom toho, v čom dieťa ešte potrebuje prehĺbiť poznanie. Chyba je chápaná ako prirodzený prejav v procese učenia sa.

Práca s pochvalou

Každé dieťa potrebuje pocit istoty, bezpečia a úspechu. Avšak neustále pozitívne a negatívne hodnotenie zo strany dospelých ho obmedzuje. V Montessori pedagogike sa s pochvalou pracuje tak, aby dieťa nebolo od pochvaly závislé.

Montessori pedagogika má obrovský význam v predškolskom vzdelávaní.

Dieťaťu umožňuje už v predškolskom veku prirodzenou cestou absorbovať intelektuálne podnety a hravou formou zdokonaliť reč a zvládnuť základy písania a čítania.