Prihláška

Milí rodičia,

Sme súkromná materská škola rodinného typu, ktorá vníma každé jedno dieťa ako výnimočnú osobnosť a jedinečnú bytosť .

Ak si práve Vaše dieťa vyžaduje špecifickú starostlivosť v stravovaní, vo výchove a vzdelávaní i v inom, tak sme tu práve pre Vás.

Ponúkame Vám v šk. roku 2020/2021 nasledovné

Celodenná mesačná starostlivosť – špeciálny program 385,00 EUR V prípade súrodencov zľava 15%

Čo je to špeciálny program? U nás je každá jedna streda výnimočná. Každý týždeň sa venujeme inej téme napr. domáce zvieratká a k tej téme je prispôsobená špeciálna stredajšia aktivita: návšteva BIO farmy, ak je téma napr. Vesmír tak máme v PrimaKids planetárium. Každé jedno divadielko, Zájazd, výlet, beseda, návšteva napr. hasičskej stanice, atď…Taktiež je v cene školného každý jeden krúžok a angličtina s naším angličanom Tonym a američanom Bradom. Viac o špeciálnych aktivitách v sekcii blog.

Ako prihlásiť Vaše dieťa do súkromnej bilingválnej materskej školy PrimaKids?

Pre prihlásenie dieťaťa do súkromnej materskej školy PrimaKids je potrebné vyplniť tlačivo: ,, Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ a následne tlačivo zaslať na office@primakids.sk alebo telefonicky +421910994949.

Po obdržaní prihlášky Vás kontaktuje riaditeľka SMŠ PrimaKids a následne si s Vami dohodne termín osobného stretnutia/Nezáväznú konzultáciu, ktorá sa uskutoční v priestoroch PrimaKids.

Počas návštevy nášho výchovno – vzdelávacieho zariadenia Vám riaditeľka SMŠ spolu so zástupkyňou SMŠ odprezentuje filozofiu PrimaKids, poukazuje Vám priestory SMŠ a taktiež Vás oboznámi s výškou školného.

Súčasťou osobného stretnutia je taktiež vyplnenie dotazníka z aspektu výchovy Vášho dieťaťa a trávenia spoločných aktivít.

Dôležitá informácia pre Vás rodičov.

Novelou zákona o rodičovskom príspevku sa s účinnosťou od 1. januára 2020 zvyšuje suma rodičovského príspevku na sumu 370 eur mesačne za predpokladu splnenia podmienok, ktoré rovnako stanovuje novela zákona. Pre ostatné oprávnené osoby, ktoré tieto podmienky nesplnia, je od 1. januára 2020 platná suma rodičovského príspevku vo výške 270 eur mesačne.  

1. Nárok na rodičovský príspevok vo výške 370 eur mesačne:

Rodičovský príspevok vo výške 370 eur mesačne sa bude vyplácať tej oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala a ktorej sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Nie je podstatné, či oprávnená osoba pred tým pracovala alebo podnikala, čiže aj keď bolo materské poberané na základe SZČO alebo ochrannej lehoty, vzniká nárok na vyšší rodičovský príspevok.

Pre oprávnenú osobu, ktorá už pred rokom 2020 poberala rodičovský príspevok platí, že o zvýšený rodičovský príspevok v sume 370 eur od januára 2020 nie je potrebné nijako špeciálne požiadať, ale po splnení podmienok bude tejto osobe vyplatený automaticky.

2. Nárok na rodičovský príspevok vo výške 270 eur mesačne:

Rodičovský príspevok vo výške 270 eur mesačne sa bude vyplácať tej oprávnenej osobe, ktorá nesplní vyššie uvedené podmienky bodu 1.

Ak vznikne oprávnenej osobe nárok na rodičovský príspevok vo výške 370 eur a má dvojičky, bude dostávať sumu 462,50 eur (zvýšenie o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne). Ak bude mať nárok na príspevok len v sume 270 eur a narodia sa jej dvojičky, bude dostávať 337,50 eur.

Zákon č. 513/2010 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa) upravuje podmienky na získanie príspevku na starostlivosť o dieťa nasledovne:

  • Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe (rodičovi) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.
  • Rodičovský príspevok získava rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v období riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov (v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom až do 6. roku života dieťaťa) a má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.
  • Nárok na rodičovský príspevok je splnený, keď oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou fyzickou alebo právnickou osobou a preukáže zaplatenie výdavkov za starostlivosť o dieťa poskytovateľovi starostlivosti.

Ďalšie informácie – www.zbierka.sk strana 4378

Príspevok na starostlivosť o dieťa

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/prispevok-starostlivost-dieta/

Poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. 

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje  do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. 

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac je v sume:

  • úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, najviac v sume 280 eur,
  • určených mesačných príspevkov najviac v sume 80 eur, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo
  • 41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napr. starý rodič) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak.

Sumy príspevku na starostlivosť o dieťa môže upraviť k 1. januáru kalendárneho roka vláda Slovenskej republiky nariadením.

Dokumenty sa stiahnutie:

   Prihláška

   Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa/o bezinfekčnosti

   Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa