Sandra Lišková

Volám sa Sandra Lišková a som PrimaKids pani učiteľka

Mám ukončené stredné pedagogické vzdelanie na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre v odbore kultúrny pracovník.

Šk. rok 2023/2024 – som študentom 1. ročníka rekvalifikačného štúdia na Strednej odbornej škole pedagogickej  v odbore: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre ŠKD. 

Už počas štúdia som praxovala a nadobúdala skúsenosti s detičkami v rámci voľnočasových dramatických a výtvarných krúžkov v Centre voľného času. 

Po štúdiu som pracovala 7 rokov v súkromnej materskej škole, kde som za to obdobie nadobudla nie len množstvo skúsenosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí, ale aj presvedčenie že práca s deťmi nie je len prácou, ale hlavne  poslaním, ktoré  ma teší, baví a napĺňa.

Vzdelávanie

V roku 2022 úspešne ukončené aktualizačné vzdelávanie – Aj v učiteľovi je líder (Rozšírenie a inovácia zručností 21.storočia so zreteľom na zmenu kurikula)

V apríli 2023 som úspešne absolvovala aktualizačné vzdelávanie – Integrácia vs. Inklúzia ( inkluzívne prístupy vo vzdelávani) 

V septembri 2023 som úspešne absolvovala aktualizačné vzdelávanie – O procese hodnotenia a sebahodnotenia a ich význame v rozvoji dieťaťa a vzájomných vzťahoch.